Tu Học

Tụng Kinh Niệm Phật bắt buộc phải Quy Y?

Chùa quy y cho Phật Tử là bổn phận, không được lấy tiền gì cả. Phật Tử tùy hỷ cúng dường bao nhiêu là bổn phận của họ. Nếu chùa lấy tiền khi Phật Tử quy y, họ còn tệ hơn Phật Tử chưa biết tu. Các Thầy tu đúng nghĩa chẳng ai làm như thế cả.