Chia sẻ về tu tập

Tổng Hợp Giảng Giải Bát Nhã Tâm Kinh

Thầy Hoàng Qúy Sơn giảng giải ? [Quán tự tại Bồ tát, hành thâm Bát nhã Ba la mật, tức diệu pháp Trí Độ, bỗng soi thấy ngũ uẩn đều không có tự tánh, thực chứng điều ấy xong ngài vượt thoát tất cả mọi khổ đau ách nạn.] ⛔️ XIN GIẢI THÍCH ĐOẠN TRÊN …

Tổng Hợp Giảng Giải Bát Nhã Tâm Kinh Read More »

12 ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ

Ngài Tuyên Hóa nói:

“Nếu có ai niệm danh hiệu của Đức Phật Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư thì người đó được giải trừ tai nạn, bệnh tật tiêu tan, tội diệt, phước sanh, tâm ý mãn nguyện. Vậy, vị Phật giúp các chúng sanh kéo dài mạng sống chính là Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư”.