Tụng Kinh Niệm Phật bắt buộc phải Quy Y?

Chùa quy y cho Phật Tử là bổn phận, không được lấy tiền gì cả. Phật Tử tùy hỷ cúng dường bao nhiêu là bổn phận của họ. Nếu chùa lấy tiền khi Phật Tử quy y, họ còn tệ hơn Phật Tử chưa biết tu. Các Thầy tu đúng nghĩa chẳng ai làm như thế cả.

Hỏi: Con nghe phải rồi mới được Tụng Kinh Niệm Phật. Nếu chưa quy y mà tụng niệm là tu ké mà con lại chưa quy y. Con sẽ để mọi sự tùy duyên, cái gì cần đến sẽ đến. Con cũng mong là do con nông cạn nên chưa hiểu được hết ý của vị hòa thượng kia nói.

HQS: Dĩ nhiên làm Phật tử quy y là điều tốt và rất cần thiết. Nhưng lỡ không phải quy y Thánh Tăng mà quy y Sa Tăng (quỷ) thì sao?

Vậy chi bằng chưa gặp Thánh Tăng thì cứ quy y Thánh Tăng trong Tâm mình hay hơn.

Nếu bảo chưa quy y không được tụng kinh vậy là hóa ra Phật Pháp chỉ nhằm độ Phật Tử, còn những người ngoại đạo tà giáo thì đời đời kiếp kiếp không ngóc đầu lên được rồi. Vậy là Tà Đạo chứ đâu phải là Phật Đạo. Thế nếu ai đó vô tình đọc được Bát Nhã Tâm Kinh rồi đại ngộ là bỏ đi? Nhưng bỏ thế nào được khi Tâm họ ngộ thì cấm họ bằng cách nào?

Lục Tổ ngộ Kinh Kim Cang khi giao củi, ngài mù chữ và cũng chưa quy y, nghe người đọc Ngài liền đại ngộ thì sao? Đến khi gặp Ngũ Tổ đắc Pháp được trao Y Bát cũng chưa quy y. Sau 16 năm thành Đạo vẫn là một cư sĩ, lúc đó mọi người biết rồi mới cạo đầu, và làm lễ quy y. Vậy thì sao?

Tu đến khi Đắc Đạo rồi mới làm lễ quy y như Lục Tổ có vấn đề gì? Nếu có vấn đề sao khi Ngài chưa quy y mà các vị hòa thượng lại đến đảnh lễ xin tham vấn?

Những việc quy y, cạo trọc, mặc áo vàng, áo lam, tuy là người Phật Tử cần nhưng đó chỉ là hình thức; mục đích để khỏi bị người đời lợi dụng tự cạo đầu, mặc áo vàng nhưng không có giấy tờ chứng minh, rồi đi quyên góp hoặc làm bậy khiến Đạo Phật mang tiếng thôi.

Việc thành Phật đâu có dành riêng cho những ai trọc đầu và cấm những kẻ có tóc? Nếu thế thì sao Ngài Hư Vân để tóc dài mà lại là người Đắc Đạo mà ai cũng kính phục, đến sau này người ta còn cho rằng Thiền Sư như Ngài sau thế kỷ 20 không còn nữa?

Bởi vì Phật Tâm hay Tự Tánh nó không có mặc áo vàng, áo nâu, áo lam…. Nó cũng không có quan tâm trọc đầu hay có tóc, là đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ, hoặc quy y hay không quy y, hoặc đi chùa nhiều hay không đi chùa hoặc gì gì cả…. 

Làm gì có chuyện bạn quy y hay đi chùa nhiều thì bạn đọc tụng kinh sẽ hiểu khác và hơn bạn không đi chùa hay không quy y? Ngài Thần Tú chả phải đã làm thầy giáo thọ dạy các thiền sinh, tu và ngồi thiền mòn đít mà có hiểu Tự Tánh là cái gì đâu khi bị hỏi. Trong khi một người như Lục Tổ đối với họ là một kẻ man di (mọi rợ) vừa nghe lại hiểu ngay. 

Tu Phật là tu Tâm, nên có dính dáng gì đến hình tướng của bạn ăn mặc thế nào, đàn ông hay đàn bà hoặc tuổi tác gì của bạn đâu. Nếu đã giống nhau cả tùy theo ngộ tánh (duyên) của mỗi người, thế quy y hay không quy khác nhau gì?

Nguyện cầu cho tất cả ai đọc được bài này sẽ được nhiều lợi ích và một thời đồng trọn thành Phật Đạo!

Thầy Hoàng Quý Sơn