1/ Quỹ Từ Thiện Làng Ta, Quỹ Thai Nghén và Quỹ Khuyến Học được chuyển giao cho bạn Bùi Mai
2/ Quỹ Ấn Tống được chuyển giao cho bạn Phạm Thị Thương
3/ Quỹ Chữa Bệnh được chuyển giao cho bạn Thuỳ Thùy Duyên

Truy cập nhóm Facebook Làng Ta để biết thêm thông tin.