Sám Hối

(Hòa Thượng Thích Tịnh Từ)

1. Công dụng:
Bất cứ ai có bệnh tật, có thói xấu, có hậu quả xấu do ác Nghiệp gây nên (trong đời này hay đời trước): như đau ốm bác sĩ bó tay, thuốc thang không thể chữa trị, bệnh uống rượu, nghiện ngập, bệnh cờ bạc tán gia bại sản, bệnh tham dục, ngoại tình; bệnh nóng giận, bệnh ác khẩu, ưa gây gổ, mạ lỵ, chưởi mắng nặng lời người; bệnh gian dối lừa gạt v.v. đều có thể thực tập phép sám hối để từ bỏ và diệt trừ mọi tật xấu tệ, gây đau khổ cho bản thân, gia đình đời này, và đời sau.
2. Nghi thức lạy:
Chọn giờ yên tĩnh trong ngày, tốt nhất là từ 4-7 sáng (hoặc tùy thời gian cho phép). Trước khi thực hiện cần tắm rửa sạch sẽ, thay y phục. Kế đến thắp 3 cây hương, gõ 3 tiếng chuông (nếu có), quỳ gối nói lời phát nguyện:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)Đọc lời nguyện: Đệ tử con tên là…..Phápdanh…… tuổi…..sinh ngày….. tháng….năm…..Hôm nay đối trước bàn thờ Phật và ông bà tổ tiên, con xin thành tâm cử hành phép Sám Hối, cầu nguyện các nghiệp xấu của con đã tạo từ nhiều kiếp trước tới nay được tiêu trừ, tâm lành mỗi ngày thêm rộng lớn, mọi chuyện tốt đẹp, gia đình hạnh phúc…. Cúi xin mười phương Chư Phật, Chư Bồ Tát từ bi gia hộ.
(nguyện xong cắm hương và bắt đầu lạy)Đệ tử con tên là….Pháp danh…. Từ trước đến nay vì do ba nghiệp tham sân si từ thân miệng ý phát sinh ra, hôm nay đệ tử chí thành xin sám hối. (phải đọc câu này trước khi xướng lên từng danh hiệu Phật dưới đây)- Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật. (10 lạy)
– Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Viên Mãn Báo Thân Tỳ Lô Giá Na Phật. (10 lạy)
– Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thiên Bách Ức Hóa Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (10 lạy)
– Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. (10 lạy)
– Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. (10 lạy)
– Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lạc Tôn Phật. (10 lạy)
– Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.(10 lạy)
– Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.(10 lạy)
– Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.(10 lạy)
– Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát.(10 lạy)
– Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đạo Tràng Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát. (8 lạy)Lạy đủ 108 lạy quỳ xuống đọc lời hồi hướng và phát nguyện:Sám hối pháp thâm diệu
Tạo công đức vô biên
Đệ tử xin hồi hướng
Cho chúng sinh mọi miền
Pháp môn xin nguyện học
Ân nghĩa xin nguyện đền
Phiền não xin nguyện đoạn
Quả Phật xin chứng nên.Hồi Hướng:
Nguyện đem công đức này
Tiêu trừ nghiệp xưa nay
Tăng trưởng các phước huệ
Viên thành căn thánh thiện
Bao nhiêu nghiệp tham dục
Bao nhiêu nghiệp sân si
Bao nhiêu nghiệp thân khẩu ý
Đều diệt sạch không còn
Quyến thuộc đồng an lạc
Oan gia về niết bàn
Cùng pháp giới chúng sanh
Đồng trọn thành phật đạo.