Cách Sám Hối, Phát Nguyện, và Phát Bồ Đề Tâm

Tu hành thì quan trọng nhất là Sám Hối, Phát Nguyện và Phát Bồ Đề Tâm vì chúng sinh. Xưa chư Phật, Bồ Tát và chư Thánh Tăng không Phát Nguyện, Không Phát Bồ Đề Tâm thì ngày nay các Ngài đâu là các Ngài như chúng ta thấy.

Do đó, tu theo các Ngài thì chúng ta phải học theo hạnh của các Ngài mà tự Phát Bồ Đề Tâm và Phát Nguyện vì chúng sinh. Có nhiều kẻ không hiểu điều này cho rằng làm như thế là Ngã Mạn. Đúng nếu như bạn khởi tâm vì bản ngã của mình, chứ không phải do tâm chí thành, bi mẫn vì chúng sinh. Nếu bạn chân thật vì chúng sinh thì đó là Phát Bồ Đề Tâm. Nếu Ngài Địa Tạng khi còn là 1 thiếu nữ bình thường không vì mẹ và chúng sinh ở địa ngục Phát Bồ Đề Tâm thì Ngài đâu là Địa Tạng Vương. Phải vậy không?

Dưới đây là những gì tôi hành trì mỗi ngày sau khi trì Chú Dược Sư 108 lần hay Niệm Dược Sư 1080 lần, hoặc tụng Kinh Dược Sư. Nếu trì tụng các Kinh, Chú hay niệm các Đức Phật khác thì cũng vẫn có thể theo 4 bước như thế hay thay đổi cho phù hợp thôi.

Phần 1

Nguyện cho thế giới sớm được hòa bình, tất cả chúng sinh đồng được an lạc. Không có loài nào vô tình hay cố ý não hại hay sát hại bất cứ loài nào; tất cả đều sống trong sự hòa hợp an vui hạnh phúc, giúp đỡ đùm bọc lẫn nhau trong sự hòa ái.

Nếu từ vô lượng kiếp đến nay do vì ngu si vô trí, tôi đã vô tình hay cố ý não hại hay sát hại bất cứ loài nào, thì nguyện xin quý vị hãy hoan hỉ tha thứ bỏ qua cho. Tôi nguyện tụng Kinh, trì Chú, hay niệm Phật cầu nguyện và hồi hướng công đức cho quý vị, nhưng nếu quý vị nhất quyết trả thù không tha thứ, thì tôi xin hoan hỉ nhận chịu bất cứ hình phạt nào quý vị mang đến cho tôi (nếu bị bệnh tật thì đổi thành bệnh tật), không một chút phiền não, than vãn hay oán trách. Kính mong quý vị hãy cùng tôi tinh tấn tu tập để sớm giải thoát khỏi sinh tử luân hồi.

Nguyện cho tất cả các oan gia trái chủ, các oan hồn uổng tử khắp nơi (các bạn bị ma oán hay vong phá hoặc sợ ma càng nên phát nguyện), các loại bệnh tật, các loại vi trùng, và tất cả các chúng sinh đang sống trên người của tôi hoặc đang sống ngoài tôi trong khắp 10 phương Pháp Giới; cùng chư thiên thần quỷ vật, đặc biệt các chúng sinh trong đường ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục hãy cùng tôi kết thành thiện tri thức đời đời kiếp kiếp giúp đỡ giáo hóa nhau tu học cho đến khi thành Phật Đạo!

Phần 2

Giải kết giải kết, giải oan kết

Nghiệp Chướng bao đời đều giải hết

Rửa sạch lòng trần phát tâm thành kính

Đối trước Phật đài cầu xin giải kết

Dược Sư Phật, Dược Sư Phật

Tiêu tai duyên thọ Dược Sư Phật

Tùy tâm mãn nguyện Dược Sư Phật.

Phần 3

Nguyện cho bất kỳ chúng sanh nào:

– Nghe đến tên hiệu của con

– Thấy được sắc tướng của con

– Xúc chạm vào thân thể hay quần áo của con

– Nghe được tiếng tụng Kinh trì Chú niệm Phật của con

– Nghe được âm thanh, lời giáo hóa của con dù hung dữ hay hiền hòa

– Đọc được những tài liệu hay sách vở của con

– Xem được những phim ảnh hay video… nói về sự tu học của con, liền thoát khỏi khổ đau ách nạn và sớm giải thoát khỏi sinh tử luân hồi.

Phần 4

Nam mô Dược Sư Phật

Nam mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát

Nguyện cho tất cả những Đại Nguyện của Ngài đã phát khởi liền thành tựu ngay tức thì, cũng như tất cả những nguyện cầu mong ước của con và của tất cả các chúng sinh.

Các bạn thấy trong phần 1 gồm cả Phát Nguyện, Sám Hối và Phát Bồ Đề Tâm. Phần 2 là Nguyện tiêu trừ giải oán nghiệp nhiều đời của Chú Dược Sư; còn phần 4 là Nguyện cầu các Đại Nguyện của Đức Dược Sư được lập tức thành tựu và nhờ tha lực của Đức Dược Sư Phật mà mình hay tất cả những ai tu theo Dược Sư Phật cũng đều được thành tựu các mong cầu ngay tức thì (nếu tu theo Đức Phật khác thì đổi thành tên Phật và Hội Thượng Phật Bồ Tát đó thôi).

Phần 3 là Phát Nguyện và Phát Bồ Đề Tâm vì chúng sinh từ đời này cho đến khi thành Phật Đạo. Nếu chúng ta Phát Tâm như thế cho đến chết thì sẽ huân tập vào Tạng Thức đời nào sinh ra rồi cũng sẽ trở về làm việc đó mà thôi. Vì chúng ta Phát Từ Tâm chí thành chứ không phải do học vẹt theo văn sớ hay các khóa lễ nên nó hoàn toàn khác với đọc vẹt mỗi ngày.

Vậy nếu các bạn thấy những gì tôi làm được đều là nhờ tha lực của Đức Dược Sư thì nếu bạn tu theo Pháp Môn Dược Sư hay Phật Bồ Tát nào khác thì cũng đều có thể làm y như vậy thôi. Đâu có gì khác biệt?

Nguyện cầu cho tất cả ai đọc được bài này sẽ được nhiều lợi ích và một thời đồng trọn thành Phật Đạo!

Thầy Hoàng Quý Sơn