Vô Tận Tạng Đà Ra Ni Chương Cú

Người dùng chú Pháp này sớm chiều tắm gội sạch sẽ, súc miệng rửa tay, y phục thanh tịnh, thắp hương chí tâm đảnh lễ, đọc tụng 3 biến như vậy xong rồi, chỗ ra làm việc gì, lời nói đàm luận, bốn chúng chiêm ngưỡng, hướng đến phương nào cũng được cát tường.

1. Công dụng

Chú này hay trừ hết thảy tối tăm, Như Lai truyền trì, chư Thiên kính thọ, Thiên Thần hộ niệm, Phạm Thiên giải bày, Đế Thích kính thờ (Đức Chúa Trời cũng thờ), ủng hộ cõi đời, các Thánh thấu rõ, chư Tiên thọ trì, các họ hòa hợp, giải thoát ràng buộc, hết thảy các Trời, và cùng các người, dứt các phiền não, hàng phục ma oán, chế phục ngoại Đạo, bẻ gãy các lỗi kiêu mạn (ai có tính kiêu căng, tự đại càng nên đọc), các Pháp Sư đàm luận tranh tụng, đều được vượt thắng, văn lành tăng trưởng, thân tâm thanh tịnh, không bỏ đại chúng, vui các học pháp, giữ gìn Kinh Điển. 

Pháp tạng thâm sâu, lợi ích Tam Bảo, thương xót tất cả loài chúng sinh, trang nghiêm chúng nghĩa, có hết thảy lợi ích lớn như vậy nên gọi là Vô Tận Tạng Đà Ra Ni Chương Cú, chẳng phải hộ mà hay hộ, nếu có người hay đọc tụng biên chép thọ trì, hoặc khuyên người biên chép, cho đến lấy hương hoa cúng dường Kinh quyển ấy, thì được vô ngại 32 nạn sợ hãi. 

Người dùng chú Pháp này sớm chiều tắm gội sạch sẽ, súc miệng rửa tay, y phục thanh tịnh, thắp hương chí tâm đảnh lễ, đọc tụng 3 biến như vậy xong rồi, chỗ ra làm việc gì, lời nói đàm luận, bốn chúng chiêm ngưỡng, hướng đến phương nào cũng được cát tường.

2. Trì chú

Cách hành trì: Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hương hóa, đốt đèn thắp nhang cúng dường và đọc:

1. Nhất Tâm đảnh lễ hiện tiền quá khứ vị lai thập phương thường trụ TAM BẢO.(1 lạy)

2. Nhất Tâm đảnh lễ Thánh Trí Hải Biến Chiếu Trang Nghiêm Vương Như Lai. (1 lạy)

3. Nhất Tâm đảnh lễ tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác.

4. Nhất Tâm đảnh lễ Thánh A Phược Lô Chỉ Để Thấp Phạt La tiêu phục độc hại cứu khổ đại bi giả. (1 lạy)

5. Nhất Tâm đảnh lễ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Tam Mạn Đa Bạt La Bồ Tát, Từ Thị Bồ Tát, Khí Ấm Cái Bồ Tát, Tịch Căn Bồ Tát, Huệ Thượng Bồ Tát, Thường Bất Ly Bồ Tát, Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, Hư Không Tạng, Bảo Tràng, Khổng Tước Vương Đà Ra Ni, Lục Tự Chương Cú, Dược Vương Dược Kiên Ý, Bất Ô Hạnh Đẳng Bồ Tát Ma Ha Tát. (1 lạy)

Vô Tận Tạng Đa Ra Ni Chương Cú:

Ca Ra Ni Ma Đế, Tỳ Dũ Đa Ni, Dà Đế Bà Ra Tỳ, Da Xá Thủ La Bà Lệ, Đà Đề Nâu Đề Tán Đà Bà Đề, Xá Đà Mục Khư, Uất Đa La Ni, Xá Đà Bà Ra Tỳ Xá Tỳ Thiên Đà, Ca Rị Xa, Bà Tát Na Bà Dà Đế, Cưu Xá La Bà Bà Ni, A Nâu Sang Đế Tỳ Sang Đế Tri Đế, A Tri Đế, Than Na Dà Đế, A Than Na Dà Đế, A Bà Ta Rị, A Xá Ta Ra Nĩ, Bà La Nĩ Mục Lê, Mâu Ra Mâu Ra Bà Đà Lệ, Xá Ni Bà Ra Lục, Tu Nê Bà Đế Thù Đế Bà La Lục, Tu Tỳ Ma Lệ Yêm Ma Lệ, Ta Bà Ha (đọc 21-108 lần).

3. Hồi hướng

Nguyện đem công đức này

Tiêu trừ nghiệp xưa nay

Tăng trưởng các phúc huệ

Viên thành căn thánh thiện

Bao nhiêu nghiệp tham dục

Bao nhiêu nghiệp sân si

Cùng nghiệp thân khẩu ý

Đều diệt sạch không còn

Quyến thuộc đồng  An lạc

Oan gia về Niết Bàn

Cùng Pháp giới chúng sinh

Đồng trọn thành Phật Đạo.

Nguyện cầu cho tất cả ai đọc được bài này sẽ được nhiều lợi ích và một thời đồng trọn thành Phật Đạo!