Trì Chú Trường Thọ Diệt Tội Chơn Ngôn

Người nào không có con, con cái số yểu mệnh, bệnh tật quanh năm, muốn được trường thọ thì hãy phát tâm vì hạnh phúc của các trẻ thơ mà cầu nguyện mỗi ngày trì 108 lần Chú Trường Thọ Diệt Tội Chơn Ngôn dưới đây.

1. Công dụng

Các bà mẹ hiếm muộn, mong con, hay bị sẩy thai liên tục….Những bà mẹ đang mang thai muốn an thai, muốn thai nhi sinh ra được khỏe mạnh, không có bệnh tật. 

Hoặc những ai có con nhỏ bị bệnh tật, đau ốm quanh năm, có số yểu mệnh thì nên trì tụng Kinh, Chú này và nguyện cầu cho tất cả các bà mẹ mong con thì sớm có thai, toàn bộ trẻ em sinh ra trên toàn thế giới đều khỏe mạnh, bình an và sớm có duyên lành với Phật Pháp.

2. Trì chú

Nên đọc cùng với chú Đại Bi. Trì tụng 108 lần mỗi ngày. Phát nguyện cho tất cả trẻ thơ trên thế giới đều được mạnh khỏe, bệnh tật tiêu trừ.

3. Nghi thức trì chú

3.1. Tịnh Pháp giới và tịnh tam nghiệp

  • Tịnh Pháp giới chân ngôn: Úm lam xóa ha (3 lần).
  • Tịnh tam nghiệp chân ngôn: Úm ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật đồ hám (3 lần).

3.2. Nguyện hương

Nguyện đem lòng thành kính

Gửi theo đám mây hương

Phảng phất khắp mười phương

Cúng dường ngôi Tam Bảo.

Thề trọn đời giữ Đạo

Theo Tự tính làm lành

Cùng Pháp giới chúng sinh

Đồng tròn thành Phật đạo.

Nếu không trì tụng trước bàn thờ, không đốt nhang thì có thể miễn phần này. Đọc phần dưới đây:

Nguyện Hương:

Hương Giới, Hương Huệ và Định Hương

Giải thoát, giải thoát Thấy Biết Hương

Nam mô sáng trong mây đài Thấy Pháp Giới

Cúng dường Vô Thượng Phật mười phương.

3.3 Trì Chú Trường Thọ Diệt Tội Chơn Ngôn

Ba đầu di, ba đầu di, đề tỳ hề ni hề ni, hề di da lê, gia la gia lệ, hầu la hầu la, do lệ do la, do lệ

ba la, ba lệ văn, chế sân diệt, tần diệt bát thệ mạt diệt trì na ca lê, ta bà ha.

(Đọc 108 lần từ Ba đầu di…đến…ta bà ha).

3.4. Hồi Hướng

Nguyện đem công đức này

Tiêu trừ nghiệp xưa nay

Tăng trưởng các phúc huệ

Viên thành căn thánh thiện

Bao nhiêu nghiệp tham dục

Bao nhiêu nghiệp sân – si

Cùng nghiệp thân – khẩu – ý

Đều diệt sạch không còn

Quyến thuộc đồng an lạc

Oan gia về Niết Bàn

Cùng Pháp giới chúng sinh

Đồng trọn thành Phật đạo.

Nguyện cầu cho tất cả ai đọc được bài này sẽ được nhiều lợi ích và một thời đồng trọn thành Phật Đạo!