Nghi thức phóng sanh

Phóng Sinh là phát tâm phóng thích tất cả các loài sinh vật khỏi sự ràng buộc, giam cầm hoặc bị đe dọa đến tính mạng.

1. Công dụng

Nuôi dưỡng tâm từ bi, kéo dài tuổi thọ và khi cần cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ, thân nhân đang bệnh tật.

2. Khóa lễ phóng sanh

Tịnh Pháp giới chân ngôn: Úm lam xóa ha (3 lần).

Tịnh Tam nghiệp chân ngôn: Úm ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật đồ hám (3 lần).

NIỆM HƯƠNG

Nguyện đem lòng thành kính. Gửi theo đám mây hương. Phảng phất khắp mười phương. Cúng dường ngôi Tam Bảo. Thề trọn đời giữ đạo. Theo tự tánh làm lành. Cùng Pháp giới chúng sanh. Đều thành trọn Phật đạo

(Nếu trì tụng trước bàn thờ hay có thắp hương thì đọc, còn nếu không hành lễ trước bàn thờ và không đốt hương thì có thể miễn luôn các phần sau).

TÁN PHẬT

Đấng Pháp Vương vô thượng,

Ba cõi chẳng ai bằng.

Thầy dạy khắp trời người,

Cha lành chung bốn loại,

Quy y tròn một niệm

Dứt sạch nghiệp ba kỳ,

Xưng dương cùng tán thán,

Muôn kiếp không cùng tận.

KỲ NGUYỆN

Nay đệ tử chúng con phụng trì di giáo, đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, trì tụng kinh chú, xưng tán hồng danh, tu hành công đức, ngưỡng nguyện mười phương Tam Bảo, đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cùng chư Phật và các đức Bồ Tát từ bi gia hộ cho những chúng sinh sắp được phóng sinh hôm nay phiền não dứt sạch, nghiệp chướng tiêu trừ, thường được an lành xa lìa khổ ách, cùng hết thảy chúng sinh một thời đồng trọn thành Phật Đạo.

QUÁN TƯỞNG

Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng,

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn.

Lưới đế châu ví đạo tràng,

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời,

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện,

Cúi đầu xin đảnh lễ quy y.

LỄ PHẬT

Nhất Tâm Đảnh Lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai, thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo (1 lễ).

Nhất Tâm Đảnh Lễ: Nam Mô Ta Bà giáo chủ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Hoa giáo chủ Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp chư tôn Bồ Tát, Đạo Tràng hội thượng Phật Bồ Tát, nhất thiết chư Hiền Thánh Tăng (1 lễ).

Nhất Tâm Đảnh Lễ: Nam Mô Tây phương cực lạc thế giới Đại từ Đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh đại hải chúng Bồ Tát (1 lễ).

(Nếu không hành lễ trước bàn thờ và không thắp hương thì chỉ cần đọc phần dưới đây đến hết Chân Ngôn).

 KỲ NGUYỆN

Nay đệ tử chúng con phụng trì di giáo, đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, trì tụng kinh chú, xưng tán hồng danh, tu hành công đức, ngưỡng nguyện mười phương tam Bảo, đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cùng chư Phật và các đức Bồ Tát từ bi gia hộ cho những chúng sinh sắp được phóng sinh hôm nay phiền não dứt sạch, nghiệp chướng tiêu trừ, thường được an lành xa lìa khổ ách, cùng hết thảy chúng sinh một đời đồng trọn thành Phật Đạo.

Hôm nay là ngày…tháng…năm, con tên là…pháp danh… địa chỉ… Con phát nguyện mua chim (cá…) phóng sanh, hồi hướng cho hương linh gia đình. Lẽ ra có Chư Tăng Ni quy y cho các Ngài nhưng vì không có Chư Tăng Ni nên các Ngài tự quy y cho mình.

“Chúng sanh tự quy y Phật

Chúng sanh tự quy y Pháp

Chúng sanh tự quy y Tăng

Chúng sanh tự quy y Phật bất đọa địa ngục

Chúng sanh tự quy y Pháp bất đọa ngã quỷ

Chúng sanh tự quy y Tăng bất đọa bàng sanh

Chúng sanh tự quy y Phật đấng phước trí vẹn toàn

Chúng sanh tự quy y Pháp đạo thoát ly tham dục

Chúng sanh tự quy y Tăng bậc tu hành cao tột

Chúng sanh tự quy y Phật cánh

Chúng sanh tự quy y Pháp cánh

Chúng sanh tự quy y tăng cánh

Chúng sanh tự quy y Phật nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y thiên thần quỷ vật.

Chúng sanh tự quy y Pháp nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y ngoại đạo tà giáo.

Chúng sanh tự quy y Tăng nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y tôn hữu ác đẳng.”

(đọc trong “…” 3 lần)

Chúng sanh đã tự quy y Phật

Chúng sanh đã tự quy y Pháp

Chúng sanh đã tự quy y Tăng

Chúng sanh vốn tạo các vọng nghiệp

Đều do vô thủy tham sân si

Tự thân miệng ý phát sinh ra

Ngày nay chúng sanh chí thành hướng về mười phương Chư Phật cầu xin sám hối.

Chú Vãng Sanh:

Nam mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa địa dạ tha. A di rị đô bà tỳ, A di rị đa tất đam bà tỳ. A di rị đa tỳ can lan đế, A di rị đa tỳ can lan đa. Dà di nị dà dà na, chỉ đa ca lệ ta bà ha. (đọc 3-21 lần)

Tán A Di Đà:

A Di Đà Phật thân kim sắc

Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm

Năm tu di uyển chuyển bạch hào

Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc

Trong hào quang hóa vô số Phật

Vô số Bồ Tát hiện ở trong

Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh

Chín phẩm sen vàng lên giải thoát

Quy mạng lễ A Di Đà Phật

Ở Tây phương thế giới an lành

Con nay xin phát nguyện vãng sanh

Cúi xin đức từ bi tiếp độ

Nam Mô Tây phương cực lạc thế giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật (10 lần)

A Di Đà Phật (108 lần)

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát (3 lần)

Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3 lần)

Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần)

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (3 lần)

Nguyện vãng sanh:

Nguyện sanh cực lạc cảnh Tây phương

Chín phẩm hoa sen là cha mẹ

Hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh

Bồ Tát bất thối là bạn lữ.

Hồi hướng công đức:

Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật tịnh độ. Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. 

Nguyện đem công đức này, hồi hướng cho cửu huyền thất tổ, đa sanh phụ mẫu, tứ thân phụ mẫu, cặp lục thân quyến thuộc, kẻ oán người thân, oan gia trái chủ rộng cùng pháp giới chúng sanh. Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ, nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về cực lạc.

Nguyện đem công đức này, hồi hướng cho hương linh gia đình….(tên ông, bà, cha, mẹ…)

Nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an cho gia đình…( tên thành viên trong gia đình, kèm theo tuổi…)

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả phát lòng vô thượng (1 lạy)

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển (1 lạy)

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh thống lý đại chúng hết thảy không ngại (1 lạy)

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đồng trọn thành Phật đạo.

Chúng con mỗi người vì phụ mẫu, sư trưởng lễ

Phật tam bái cầu sanh tịnh độ (3 lạy)

Nam Mô A Di Đà Phật.

Nguyện cầu cho tất cả ai đọc được bài này sẽ được nhiều lợi ích và một thời đồng trọn thành Phật Đạo!