Tối Thắng Đăng Vương Đà Ra Ni (An Trạch Thần Chú)

Chú này đúng là dùng để an ổn nhà cửa, hoặc chí thành đọc để cầu nguyện trước khi tu tạo nhà cửa để được an lành. 

1. Công dụng

Chú này mang đến nhiều lợi ích, khiến cho chúng sinh an ổn trong đêm dài, được lợi tốt lành lớn, sắc đẹp, sức khỏe, danh dự.

2. Trì chú: Có thể đi vòng quanh khu đất trì 108 lần chú này hoặc đi 3-7 vòng tùy xem khu đất ấy lớn hay nhỏ. 

3. Nghi thức trì chú

3.1. Tịnh Pháp giới và tịnh tam nghiệp

– Tịnh Pháp giới Chân ngôn: Úm lam xóa ha. (3 lần)

– Tịnh Tam nghiệp Chân ngôn: Úm ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật đồ hám. (3 lần)

3.2. Nguyện hương

Nguyện đem lòng thành kính

Gửi theo đám mây hương

Phảng phất khắp mười phương

Cúng dường ngôi Tam Bảo.

Thề trọn đời giữ Đạo

Theo Tự tánh làm lành

Cùng Pháp giới Chúng sinh

Đồng tròn thành Phật Đạo.

Nếu không trì tụng trước bàn thờ, không đốt nhang thì có thể miễn phần này. Đọc phần dưới đây:

Nguyện Hương:

Hương Giới, Hương Huệ và Định Hương

Giải thoát, giải thoát Thấy Biết Hương

Nam mô sáng trong mây đài Thấy Pháp Giới

Cúng dường Vô Thượng Phật mười phương.

3.3. Trì chú Tối Thắng Đăng Vương Đà Ra Ni (An Trạch Thần Chú)

Ta đi a tha, ba rê, chu rê, chu rê, chu rê, rê, sa ma thê, ma ha, sa ma thê, sa măn tê, ma ha, sa măn tê, sâm rê, sa ra lê, sờ voa ha.

(tadyathā pare jure jure jure re ṣamathe maha ṣamathe samante maha samante saṃre sarale svāhā).

3.4. Hồi hướng

Nguyện đem công đức này

Tiêu trừ nghiệp xưa nay

Tăng trưởng các phúc huệ

Viên thành căn thánh thiện

Bao nhiêu nghiệp tham dục

Bao nhiêu nghiệp sân si

Cùng nghiệp thân khẩu ý

Đều diệt sạch không còn

Quyến thuộc đồng  An lạc

Oan gia về Niết Bàn

Cùng Pháp giới chúng sinh

Đồng trọn thành Phật Đạo.

4. Ý nghĩa 

Đức Phật bảo ngài A Nan: “Nếu vào trong chỗ của giặc cướp thì nên niệm Chú này. Nếu vào nước lửa, muốn đến cung vua cũng nên niệm Chú này.  Nếu có mọi loại đấu tranh, tật bệnh, chỗ đáng sợ thì cũng nên nhớ niệm Chú này. 

Hoặc có vua, giặc, nước, lửa. Hoặc Trời, Rồng. Hoặc Dạ Xoa,  hoặc Phù Đà, hoặc Phú Đan Na, hoặc Tỳ Xá Da, hoặc Quỷ đói, hoặc Càn Đà  Quỷ, hoặc Cuồng Nhân Quỷ, hoặc Quỷ khiến cho Tâm người bị loạn, hoặc Phương Đạo Quỷ, hoặc Khởi Thi Quỷ, hoặc Quỷ hút tinh khí con người. 

Hoặc Quỷ gây bệnh một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày phát bệnh một lần. Hoặc mặt trời, mặt trăng, tinh tú, sư tử, cọp, beo, rắn độc, sói, chó, hoặc dơi, hoặc người hoặc Phi Nhân… đi đến gây não hại (khiến cho) bị sợ hãi thì không có chuyện đó.

Này A Nan! Nếu có Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, kẻ trai lành, người nữ thiện….nếu có thọ trì, đọc tụng, viết chép,  giải nói, rộng khiến cho lưu bày câu Đà La Ni này thì lửa chẳng thể thiêu đốt, nước chẳng thể cuốn chết, đao chẳng thể gây thương tích, chất  độc chẳng thể hại, chẳng bị trúng Phương Đạo. 

Nếu dùng Chú này kết sợi dây, cột trên cây khô cầu xin thương xót cứu giúp thì cây ấy sinh hoa  quả trở lại huống cho là con người. (Tức là làm Pháp này có thể giúp người sắp chết có thể sống lại không con có con, bệnh hết). Chỉ trừ Nghiệp đời trước đã định Quả Báo (đến lúc phải chết thì không cứu được  thôi).

Này A Nan! Nếu ở ba thời: sáng sớm (giờ Mão), giữa ngày (giờ Ngọ) với lúc sập tối (giờ Dậu) tụng hành chẳng khiến cho vứt bỏ thì tội nặng thành nhẹ. Nếu có tội chết bị gậy đánh phạt…(tù tội) liền ngưng dứt. Kẻ đáng bị gậy đánh, quở trách liền sẽ ngưng dứt. Nếu có điều  mong cầu liền được Thắng Ý. Do sức của Thần Chú này cho nên được chư Phật, Thánh nhân hộ niệm”.

Đặc biệt Thần Chú này có thể giải cho những người có nghiệp sắc dục hay dâm dục, có ý ngoại tình, hay những  bệnh về tinh khí (sinh dục), hoặc có những chướng nghiệp với những Kinh Chú có năng lực quá lớn khiến cho ma oán hay thiên ma ba tuần phá hoại, ngăn chặn đường tu của hành giả. Mục đích của Đức Tối Thắng Đăng Vương Như Lai muốn cho các chư tăng hay Phật tử ở cõi ta bà được an ổn và  không bị những chướng ngại như thế!

Lại nữa, các Bồ Tát nhiều  kiếp nhóm chứa Công Đức nhờ tụng Chú này 7 ngày. Nếu ai chí thành trì Chú này 7 ngày có thể diệt trăm ngàn vạn kiếp tạo nghiệp chẳng lành, 10  nghiệp ác 5 nghiệp ngũ nghịch như đánh cha giết mẹ, phỉ báng Phật Pháp… Cũng như có thể giúp cho cha mẹ anh em, thân bằng quyến thuộc không bị tai họa suy kém.

Như ngài Tuyên Hóa dạy, nếu ai muốn  trì các Chú như Chú Lăng Nghiêm, Bảo Khiếp Ấn Đà Ra Ni, hoặc tất cả các Chú cần Chú Đàn như Chú Ngữ Đàn, Tâm Tưởng Đàn và Chú Ấn Đàn mà không  biết về Mật Pháp thì hãy theo cách dưới đây, thì tùy ý sẽ thành Đàn, rồi sau đó hãy tụng Thần Chú nào mình muốn sau:

– Úm phạ nhật ra đà đổ một. (7 lần)

– Úm lam xóa ha. (7 lần)

– Úm hạ hồng. (7 lần)

Nguyện cầu cho tất cả ai đọc được bài này sẽ được nhiều lợi ích và một thời đồng trọn thành Phật Đạo!

1 thought on “Tối Thắng Đăng Vương Đà Ra Ni (An Trạch Thần Chú)”

  1. Pingback: Chú An Thổ Địa và Như Ý (thần chú dùng cho phong thủy) – Cộng đồng Làng Ta

Comments are closed.