Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú

Mua trái cây 5 màu, phát tâm trì Chú này 108 lần mỗi ngày, 3 tháng hay trọn năm thì tai nạn nào cũng qua, dù năm nay số của bạn hiện đang xấu đến đâu. Khi ra ngoài càng nên đọc. Nếu Đại Vận 10 năm xấu thì trì đủ 10 năm, nếu một đời xấu thì trì một đời, cứ phát tâm hành trì như thế thì dù số có xấu đến đâu cũng phải trở thành số tốt.

1. Công dụng

Giải tất cả các tai họa do vận, hay các sao xấu chiếu Mệnh, biến hung thành cát.

2. Trì chú

Trì 108 biến trong vòng 21 ngày hay 3 tháng hay 1 năm, hoặc suốt đời. 

Sắm sửa trái cây 5 màu, hương hoa nhang đèn, trì chú này 108 biến,  mỗi 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày, 49 ngày hay 108 ngày…thì không có tai họa (nếu có cũng không đáng kể).

3. Nghi thức trì chú

3.1. Tịnh pháp giới và tịnh tam nghiệp

Tịnh Pháp giới chân ngôn: Úm lam xóa ha (3 lần).

Tịnh tam nghiệp chân ngôn: Úm ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật đồ hám (3 lần).

3.2. Nguyện hương

Nguyện đem lòng thành kính, gửi theo đám mây hương, phảng phất khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo. Thề trọn đời giữ Đạo, theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh, đồng tròn thành Phật Đạo. 

(Nếu trì tụng trước bàn thờ thì đọc, còn nếu không hành lễ trước bàn thờ không đốt nhang thì có thể miễn)

3.3. Tiêu Tai Cát Tường Thần chú

Nẵng mồ tam mãn đa, Mẫu đà nẫm, A bát ra để, Hạ đa xá ta nẵng nẫm, Đát điệt tha. Án, khư khư, khư hứ, khư hứ, hồng hồng, Nhập phạ ra, nhập phạ ra, Bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, Để sắc sá, để sắc sá, Sắc trí rị, Ta phấn tra, ta phấn tra, Phiến để ca, Thất rị duệ, xóa ha. (108 lần)

3.4. Tán Phật

1. Nguyện ngày an lành, đêm an lành

2. Đêm ngày sáu thời thường an lành

3. Tất cả các thời đều an lành

4. Tất cả chúng sinh đều an lành

5. Nguyện đức từ bi thường gia hộ

6. Nam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát

(đọc 3 lần từ câu 1 đến 6).

3.5. Hồi Hướng

Nguyện đem công đức này

Tiêu Trừ nghiệp xưa nay

Tăng Trưởng các phước huệ

Viên thành căn thánh thiện

Bao nhiêu nghiệp tham dục

Bao nhiêu nghiệp sân si

Bao nhiêu nghiệp Thân Khẩu Ý

Đều diệt sạch không còn

Quyến thuộc đồng an lạc

Oan gia về Niết Bàn

Cùng pháp giới chúng sinh

Đồng trọn thành Phật Đạo.

Nguyện cầu cho tất cả ai đọc được bài này sẽ được nhiều lợi ích và một thời đồng trọn thành Phật Đạo!