Trì chú trí huệ lớn để học rộng hiểu nhiều

Ai học dở quá muốn học giỏi lên, hay sắp thi vào đại học mà đầu óc tối tăm u muội, học hành kém cỏi, trí nhớ quá tệ, nên trì tụng nó để khai mở trí tuệ và để thường gặp may được thi đúng bài tủ.

1. Muốn trí huệ lớn

Nếu muốn được Trí Huệ lớn, nên trì Pháp Ấn tay cầm cái gương báu. Chân Ngôn rằng:

Úm! Vỉ tát phổ ra, na ra các xoa, phạ nhật ra, mạn đà ra, hồng phấn tra.

(Khi trì dùng tay phải bắt ấn giống như hình dưới và mình đang cầm cái gương báu như trong hình, và chí ít phải trì 108 lần mỗi ngày).

2. Muốn học rộng hiểu nhiều

Nếu muốn được học rộng nghe nhiều, nên trì Pháp Ấn tay cầm quyển Kinh báu. Chân Ngôn rằng: 

Úm! A hạ ra, tát ra phạ ni, nể dã đa ra, bố nể đế, ta bà ha.

(Khi trì dùng tay trái bắt ấn giống như hình dưới và tưởng tượng mình đang cầm quyển kinh báu như trong hình, và chí ít phải trì 108 lần mỗi ngày).

Lưu ý: Phải đọc cả hai và tối thiểu phải đọc từ 3 tháng đến 3 năm mới mong được như ý!

Nguyện cầu cho tất cả ai đọc được bài này sẽ được nhiều lợi ích và một thời đồng trọn thành Phật Đạo!