Trì Chú Đại Bi ngắn gọn

Chú Đại Bi được lấy ra từ Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni của Phật Quán Thế Âm, gọi tắt là Chú Đại Bi. Chú Đại Bi có thảy là 84 câu, 415 chữ.

1. Công dụng

Quý vị mong cầu công việc được tốt lành và mong muốn có thai nên trì Chú Đại Bi sẽ được như ý nguyện.

2. Trì chú

Nếu người nào vì lòng đại bi muốn cứu người thì hãy mỗi ngày đúng 1 giờ nhất định trì Chú Đại Bi 7 lần – 21 lần – 49 lần – 108 lần 3 năm, cùng với trì và bắt ấn 42 Thủ Nhãn Ấn Pháp của Đức Quán Âm thì sẽ có thần thông tự tại để cứu độ tất cả các chúng sinh.

3. Nghi thức trì chú

3.1. Tịnh Pháp giới và tịnh tam nghiệp

Tịnh Pháp giới chân ngôn: Úm lam xóa ha (3 lần).

Tịnh tam nghiệp chân ngôn: Úm ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật đồ hám (3 lần).

3.2. Nguyện hương

Nguyện đem lòng thành kính

Gửi theo đám mây hương

Phảng phất khắp mười phương

Cúng dường ngôi Tam Bảo.

Thề trọn đời giữ Đạo

Theo Tự tánh làm lành

Cùng Pháp giới Chúng sinh

Đồng tròn thành Phật Đạo.

Nếu không trì tụng trước bàn thờ, không đốt nhang thì có thể miễn phần này. Đọc phần dưới đây:

Nguyện Hương:

Hương Giới, Hương Huệ và Định Hương

Giải thoát, giải thoát Thấy Biết Hương

Nam mô sáng trong mây đài Thấy Pháp Giới

Cúng dường Vô Thượng Phật mười phương.

3.3. Chú Đại Bi

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam-mô a lị da, bà lô kiết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da. Ma-ha-tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án! tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam-mô tất kiết lật đỏa, y mông a lị da bà lô kiết-đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam-mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, câu lô câu lô yết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta-bà ha, tất đà dạ ta-bà ha. Ma ha tất đà dạ ta-bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta-bà ha. Ma ra na ra ta-bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, ta-bà ha. Ta-bà ma ha, a tất đà dạ ta-bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta-bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta-bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta-bà ha.

Nam-mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam-mô a lị da bà lô kiết-đế thước bàn ra dạ, ta-bà ha. 

Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta-bà ha (3 lần).

3.4. Hồi hướng

Nguyện đem công đức này

Tiêu Trừ nghiệp xưa nay

Tăng Trưởng các phước huệ

Viên thành căn thánh thiện

Bao nhiêu nghiệp tham dục

Bao nhiêu nghiệp sân si

Bao nhiêu nghiệp Thân Khẩu Ý

Đều diệt sạch không còn

Quyến thuộc đồng an lạc

Oan gia về Niết Bàn

Cùng pháp giới chúng sinh

Đồng trọn thành Phật Đạo.

Nguyện cầu cho tất cả ai đọc được bài này sẽ được nhiều lợi ích và một thời đồng trọn thành Phật Đạo!

Xem cách trì Chú Đại Bi đầy đủ TẠI ĐÂ