Trì Chú Đại Bi đầy đủ nhất

Chú Đại Bi được lấy ra từ Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni của Phật Quán Thế Âm, gọi tắt là Chú Đại Bi. Chú Đại Bi có thảy là 84 câu, 415 chữ.

Tịnh pháp giới chơn ngôn: Úm! Phạ nhật ra đà đổ một (7-21 lần)

Thanh tịnh chân ngôn: Úm! Lam xóa ha (7-21 lần)

Phóng Diệm Khẩu ba đàn chơn ngôn: Úm! Hạ Hùm (7-21 lần)

Niệm Hương: Nguyện đem lòng thành kính, gửi theo đám mây hương, phảng phất khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo. Thề trọn đời giữ Đạo,  theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh, đồng trọn thành phật đạo. 

Kính lạy đức Thế tôn, Quy y các Phật đà,

Nay con phát đại nguyện, Trì tụng chú Đại bi,

Trên đền bốn ơn nặng, Dưới giúp ba đường khổ.

Những người thấy, nghe được, Đều phát bồ-đề tâm,

Thực hành hạnh trí huệ, Tập hợp mọi phước đức

Báo thân này kết thúc, Đồng sanh về Tịnh Độ.

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (3 lần)

Phật pháp thâm sâu rất nhiệm mầu,

Trăm ngàn vạn kiếp khó tìm cầu,

Nay con thấy nghe chuyên trì tụng

Nguyện tỏ Như Lai nghĩa thật sâu

Kính nghe

Kính nghe

Đấng viên thông giáo chủ,

Vẻ từ ái trăng tròn.

Hầu Di Đà nơi Cực lạc phương Tây,

Giúp Thích Ca cõi Ta bà uế trược.

Ở trên núi báu lưu ly

Ngự giữa sen hồng nghìn cánh,

Quá khứ là Chánh pháp minh vương,

Hiện nay là Quán âm tự tại,

Ba mươi hai ứng rộng độ quần sinh,

Bảy nạn, đa cầu, nhiều phương ứng vật.

Sức mầu thù thắng, Tán thán khôn cùng.

Ngưỡng trông đại đức từ bi, Rũ lòng thương tưởng.

Kính nghe

Đấng viên thông giáo chủ,

Vẻ từ ái trăng tròn.

Hầu Di Đà nơi Cực lạc phương Tây,

Giúp Thích Ca cõi Ta bà uế trược.

Ở trên núi báu lưu ly

Ngự giữa sen hồng nghìn cánh,

Quá khứ là Chánh pháp minh vương,

Hiện nay là Quán âm tự tại,

Ba mươi hai ứng rộng độ quần sinh,

Bảy nạn, đa cầu, nhiều phương ứng vật.

Sức mầu thù thắng, Tán thán khôn cùng.

Ngưỡng trông đại đức từ bi, Rũ lòng thương tưởng.

Hôm nay ngày … tháng … năm … Đệ tử … quy đầu Tam bảo, trì tụng  chú Đại bi, hồi hướng công đức cho cửu huyền thất tổ, ông bà nội ngoại, cha mẹ, anh chị em, và tất cả chúng sinh đang sống hay đã chết; các cha  mẹ đang hiếm muộn Nghiệp Chướng tiêu trừ, Nghiệp Sát, Khẩu, Đạo, Dâm dừng lặn, đoạn diệt Tham Sân Si, cầu mong chút phước báu, hiện đời trí tuệ sáng suốt,  mọi việc viên thành, mỗi ngày tinh tấn tu hành, niệm Phật không gián đoạn, hằng ngày lợi ích quần sanh, tuyên dương Pháp Tịnh Độ không ngừng nghỉ – đầy đủ phương tiện thiện xảo. Cúi mong Phật đức từ bi không thể nghĩ bàn, gia trì ủng hộ.

Nam mô Đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quán-thế-âm Bồ-tát. (3 lần)

Cúi lạy Quán âm đại bi chủ, Nguyện lực sâu dày tướng hảo thân.

Nghìn tay trang nghiêm khắp hộ trì. Nghìn mắt sáng ngời soi muôn nẻo. Mật ngữ phô bày trong thật ngữ, Bi tâm khơi dậy giữa vô tâm.

Khiến con sớm trọn các mong cầu. Vĩnh viễn diệt trừ bao tội chướng. Long thiên thánh chúng thường gia hộ. Trăm nghìn tam muội trọn huân tu. Thọ trì, thân con quang minh tràng. Thọ trì, tâm con thần thông tạng. Rửa sạch  trần lao nương biển nguyện, Siêu chứng bồ đề phương tiện môn. Con nay xưng tụng, thề quy y. Sở nguyện như lòng thảy trọn đủ.

Nam mô Đại bi Quán Thế Âm, Nguyện con mau thông tất cả pháp.

Nam mô Đại bi Quán Thế Âm, Nguyện con sớm chứng mắt trí huệ.

Nam mô Đại bi Quán Thế Âm, Nguyện con chóng độ hết muôn loài.

Nam mô Đại bi Quán Thế Âm, Nguyện con sớm trọn phương tiện khéo.

Nam mô Đại bi Quán Thế Âm, Nguyện con chóng lên thuyền bát-nhã.

Nam mô Đại bi Quán Thế Âm, Nguyện con sớm vượt qua bể khổ.

Nam mô Đại bi Quán Thế Âm, Nguyện con chóng tròn giới định đạo.

Nam mô Đại bi Quán Thế Âm, Nguyện con mau lên non niết bàn.

Nam mô Đại bi Quán Thế Âm, Nguyện con sớm về nhà vô vi.

Nam mô Đại bi Quán Thế Âm, Nguyện con sớm đồng thân pháp tánh.

Nếu con hướng nhìn non đao, Non đao tức thời liền gãy đổ.

Nếu con hướng nhìn lửa nước sôi, Nước sôi lửa cháy tự khô tắt.

Nếu con hướng nhìn cõi địa ngục, Địa ngục liền bị tự tiêu diệt.

Nếu con hướng nhìn loài ngạ quỷ, Ngạ quỷ liền được tự no đủ.

Nếu con hướng nhìn chúng Tu La, Tu La tâm ác tự điều phục.

Nếu con hướng nhìn loài súc sanh, Súc sanh liền được trí tuệ lớn.

Chú Đại Bi

Nam mô Đại bi hội thượng Phật, Bồ tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a lị da bà lô kiết đế thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa y  mông, a lị da bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì, hê dị ma ha bàn đà sa mế. Tát bà a tha đậu du bằng a thệ  dựng, tát bà tát đa, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. An a bà lô hê lô ca đế, ca ra đế, di hê dị. Ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà,  ma ra ma ra, ma hê ma hê lị đà dựng. Câu lô câu lô kiết mông. Độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế. Đà ra đà ra địa ri ni, thất phật ra da. Giá ra giá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ. Y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da. Hô lô  hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị. Ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô. Bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ. Di đế rị dạ. Na ra cẩn trì địa rị sắc ni na. Ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha, Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư da ta bà ha, ta bà ma  ha a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam  mô a lị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha. 

Án tất điện đô mạn  đa ra bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú

Nẳng mồ tam mãn đa mẫu đà nẩm. Á bát ra để hạ đa xá ta nẳng nẩm. Ðát điệt tha. Úm! Khư khư, khư hê, khư hê, hồng hồng; nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sắc sá, để sắc sá, sắc trí rị sắc trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca, thất rị duệ ta phạ ha.

Nguyện ngày an lành, đêm an lành,

Đêm ngày sáu thời thường an lành,

Tất cả các thời đều an lành,

Tất cả chúng sanh đều an lành,

Đương nguyện Từ bi thường gia hộ,

Nam Mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát. (3 lần)

Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não,

Nguyện chân trí huệ thường sáng tỏ,

Nguyện bao tội chướng thảy tiêu trừ,

Kiếp kiếp thường tu bồ tát đạo.

Nguyện sanh cực lạc cảnh phương Tây,

Chín phẩm hoa sen là cha mẹ,

Sen nở thấy Phật, chứng vô sanh,

Bất thối bồ tát làm bạn hữu.

Quy Y Tam Bảo

Tự quy y Phật: Đương nguyện chúng thề theo đạo cả phát lòng Vô Thượng (thành Phật)

Tự quy y Pháp: Đương nguyện chúng sinh thấu rõ Kinh tạng, trí tuệ như biển (đắc Pháp để sinh trí huệ)

Tự quy y tăng: Đương nguyện chúng sinh thống lý đại chúng hết thảy không ngại (hoà đồng, không chướng ngại)

Hồi Hướng Công Đức

Nguyện đem công đức này. Tiêu trừ nghiệp xưa nay. Tăng trưởng các phước huệ. Viên thành căn thánh thiện.

Bao nhiêu nghiệp Tham Dục. Bao nhiêu nghiệp Sân Si. Cùng nghiệp Thân Khẩu Ý. Đều diệt sạch không còn.

Quyến thuộc đồng an lạc. Oan gia về Niết Bàn. Cùng pháp giới chúng sanh. Đồng trọn thành Phật Đạo!

Nguyện cầu cho tất cả ai đọc được bài này sẽ được nhiều lợi ích và một thời đồng trọn thành Phật Đạo!

Xem cách trì Chú Đại Bi ngắn gọn TẠI ĐÂY

1 thought on “Trì Chú Đại Bi đầy đủ nhất”

  1. Pingback: cách nguyện chú đại bi - taytou

Comments are closed.