Tổng Hợp Giảng Giải Bát Nhã Tâm Kinh

Thầy Hoàng Qúy Sơn giảng giải

? [Quán tự tại Bồ tát, hành thâm Bát nhã Ba la mật, tức diệu pháp Trí Độ, bỗng soi thấy ngũ uẩn đều không có tự tánh, thực chứng điều ấy xong ngài vượt thoát tất cả mọi khổ đau ách nạn.]

⛔️ XIN GIẢI THÍCH ĐOẠN TRÊN CHO DỄ HIỂU:

Chỗ này nói, Đức Quán Âm khi quán chiếu thâm sâu, Bát Nhã Trí, tức là Phật Tánh, gọi là Trí Độ… Nghĩa là dù nói gì thì cũng là tâm này làm chủ, gút mắc hay giải thoát đều từ Trí mà ra cả!!!

Khi Ngài xét sâu trong Phật Tánh tức Trí Huệ trong sáng, Ngài nhận ra Ngũ Uẩn là:

?Sắc: hình tướng
?Thọ: sự cảm nhận;
?Tưởng: những suy nghĩ, tưởng tượng;
? Hành: những việc làm, hành động;
?Thức: là những cái biết… Như những cái biết của mắt tai mũi lưỡi thân khẩu ý….

Đều không có Tự Tánh, tức là không có thực thể mà thay đổi vô thường, tùy theo Vọng Tưởng, hoặc Bản Ngã hay Chúng Sinh Tánh của con người sản xuất ra vì do lầm tưởng hoặc lầm chấp cho nó là Thật như thế thôi… Nhưng tất cả Giả, chứ chẳng phải thật!!!

(Lấy 1 ví dụ thực tế trong cuộc sống thường ngày: Nhiều người cho rằng không lấy được người mình yêu thì sẽ không thể sống được hoặc vô cùng đau khổ là thật thì, tại sao tất cả những ai đã bỏ rồi sau nhìn lại đều cho rằng đó là do mình ấu trĩ, ngu si mà cảm nhận hay suy nghĩ thế thôi. Thực tế chẳng phải vậy???)

Khi thực chứng được điều đó xong thì Ngài liền giải thoát khỏi tất cả mọi khổ đau ách nạn… Nên biết tất cả mọi thứ trên đời từ việc tình cảm xấu, ly dị, phá sản, 0 nhà, 0 con, thất nghiệp… Mọi chuyện tự nó sẽ giải quyết ổn thỏa thôi. Đó là sự thật và định luật đương nhiên, mà mọi người cần phải biết. Một khi biết rồi thì chẳng bao giờ còn chút gì sợ sệt, khi đối diện với bất kỳ tai họa hay sự việc gì ập tới nữa!!!

? [Nghe đây Xá Lợi Tử: Sắc chẳng khác gì Không, Không chẳng khác gì Sắc, Sắc đích thực là Không, Không đích thực là Sắc, còn lại bốn Uẩn kia cũng đều như vậy cả… ]

Ví như kim cương 0 có màu chỉ trắng trong, nhưng đưa lên ánh sáng mặt trời nó sẽ chiếu ra đủ màu vậy thôi!!! Hoặc như Thầy chùa thì phải ăn chay và giữ giới nhưng Tế Điên Hòa Thượng thì 0!!! Ví như Tu Sĩ tu thành Phật cũng như Cư Sĩ tu thành Phật thôi, bởi tu sĩ hay cư sĩ Phật Tánh cũng đều giống nhau chả có gì khác biệt cả!!! Giống như người Quy Y có Pháp Danh và người 0 có Pháp Danh và không Quy Y đọc Bát Nhã Tâm Kinh có khác nhau gì 0???

Nó hoàn toàn tùy thuộc vào đầu óc họ trí hay độn thôi chứ có dính gì đến có Pháp Danh và Quy Y thì sẽ hiểu nhanh hơn và sâu hơn đâu… Hoặc như người có thờ Phật ở chùa và người 0 thờ Phật ở nhà tu cũng vậy thôi, có gì khác biệt đâu??? Có danh tướng: Sắc và không Danh Tướng: không, rõ ràng là 1. Có mặc áo tràng hay không cũng thế thôi, có gì khác biệt đâu!!!

? [Xá Lợi Tử nghe đây! Thể mọi pháp đều không, không sanh cũng không diệt, không dơ cũng không sạch, không thêm cũng không bớt; cho nên trong Tánh Không không có sắc thọ tưởng, cũng không có hành thức, không có nhãn nhỉ tỉ thiệt thân ý sáu căn, không có sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần, không có mười tám giới, từ nhãn đến ý thức, không hề có vô minh, không có hết vô minh, cho đến không lão tử, cũng không hết lão tử, không khổ tập diệt đạo, không trí cũng không đắc vì không có sở đắc.

Khi một vị Bồ Tát nương diệu pháp trí độ bát nhã ba la mật thì tâm không chướng ngại, vì tâm không chướng ngại, nên không có sợ hãi, xa lìa mọi mộng tưởng xa lìa mọi điên đảo, đạt niết bàn tuyệt đối. Chư Phật trong ba đời y Bát Nhã ba la mật, nên đắc vô thượng giác.

Vậy nên phải biết rằng Bát Nhã ba la mật là linh chú đại thần, là linh chú đại minh, là linh chú vô thượng, là linh chú tuyệt đỉnh, là chân lý bất vọng, có năng lực tiêu trừ tất cả mọi khổ nạn, cho nên tôi muốn thuyết câu thần chú trí độ, Bát Nhã ba la mật. Nói xong đức Bồ Tát liền niệm thần chú rằng:]

Để giảng bằng chữ thường cho dễ hiểu:

Tất cả Pháp đều không. Không có sinh, cũng chẳng có diệt, ví như nói chết cho là diệt nhưng chỉ là sự sống ở trạng thái và hình tướng khác thôi… không dơ cũng không sạch vì dơ sạch là một; không thêm cũng 0 bớt vì Phật Tánh vốn tự đầy đủ, trí huệ vốn sẵn có, chả phải học thì sẽ tăng thêm hoặc ngu si thì bị bớt đi…. Vì ở trong Phật Tánh 0 có Sắc, Thọ, Tưởng, Hành và Thức; cũng chẳng có 6 căn: mắt tai mũi lưỡi thân ý… Không có màu sắc hình tướng; không có âm thanh; không có mùi thơm, thối; không có vị mặn ngọt; không có xúc chạm; không có các thứ… Gọi là 6 trần. Cộng 6 Căn, 6 Thức: cái biết của 6 Căn, và 6 trần thành 18 Giới… Từ mắt đến ý thức đều không có Vô Minh – tức là 0 ngu, cũng 0 có hết ngu; cho đến 0 già chết, cũng 0 hết già chết, cho đến Tứ Đế là Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế, và Đạo Đế. Không Trí cũng 0 có Đắc… Cho nên ngộ được Phật Tánh thì biết Ngộ vậy thôi chứ có thấy chứng đắc gì đâu!!!

? Phần dưới nói là: [Trí Huệ Bát Nhã là linh chú Đại Thần Lực, là linh chú Đại Minh – Sáng Lớn, là linh chú Vô Thượng – cao tột, là linh chú tuyệt đỉnh, là linh chú bất vọng – Chân Thật, có năng lực tiêu trừ mọi khổ nạn… Tức là khi ngộ được Tự Tánh thì sẽ là như thế… Nên Thần Chú nói lại rằng:

[GA TÊ GA TÊ, BA RA GA TÊ BA RA XAM GA TÊ, BÔ ĐI XOÁ HA.]

Nghĩa là: “Vượt qua vượt qua, vượt qua các huyễn, huyễn cũng quên luôn, qua bờ bên kia”!

Vượt qua bờ giải thoát rồi thì Pháp cũng mất luôn… Nghĩa là 0 na theo chiếc thuyền chở mình qua lên bờ kè kè bên thân mình nữa. Nếu cứ chấp vào Kinh Điển hay lời Phật nói mà 0 thực hiểu gọi là chấp Pháp… Tất cả Pháp đều là Giả thì cứ na theo kè kè bên mình làm gì??? Cứ trích Kinh Điển hay lời của Đức Phật chết ngắt như đóng hòm cho tử thi để làm gì??? Phật Pháp thì sống động, Lục Tổ có biết chữ đâu, có đọc tạng Kinh nào đâu, có học gì đâu… Thế sao cái gì cũng biết??? Quan trong là hiểu và biết rõ, chứ đọc 3 ngàn lần Kinh Pháp Hoa như Ngài Pháp Đạt có ích gì đâu???

⛔️ Thế tại sao Thần Chú Bát Nhã 0 nói toạc ra ý nghĩa vậy để dễ hiểu cho rồi, lại phải dùng chữ Phạn làm gì cho nhiều người mù tịt???

Vì các Ngài muốn các kẻ thông minh suy nghĩ nhiều quá thì làm ơn ngu giùm đi. Đừng suy nghĩ mãi nữa, nếu cứ suy nghĩ mãi làm sao hiểu được Tự Tánh. Làm sao có được Đại Trí Huệ tức là Bát Nhã Ba La Mật Đa vậy!!!

? TỔNG HỢP BÀI GIẢNG RIÊNG LẺ KHÁC:

? BÁT NHÃ TÂM KINH

Kinh nói “sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc. Sắc đích thị là không, không đích thị là sắc… “, tức là có nghĩa như nói Đúng chẳng khác gì Sai, Sai chẳng khác gì Đúng. Đúng chính thật là Sai, Sai chính thật là đúng…

Đối với những kẻ ngu si đọc câu này chắc chắn nếu 0 nói Kinh nói điên loạn thì cũng cho đó là loạn thuyết… Nhưng đối với dân Làng Ta mà đã biết tu tập và có được chứng nghiệm rồi thì sẽ hiểu nó chính xác đến ngạc nhiên. Phải vậy không???

Như tôi bày cho các bạn nói chuyện tâm thức xin lỗi chồng hay vợ mình khi:

– bị đánh đập, chửi bới
– bị ngoại tình
– bị cờ bạc, lô đề
– bị vay lãi cao phá sản…

Điều này cho thấy khi vợ hay chồng mình làm những điều sai trái với mình là do họ đúng, còn mình bị họ đối xử như thế là do mình sai. Phải vậy không??? Bởi vì mình đã sai quá sai nên phải chí thành xin lỗi họ và vui vẻ trả nghiệp! Nghiệp Nợ mình đã gieo đã thiếu từ kiếp trước thì trốn cách nào mà không trả được???!!!

Vậy thì rõ ràng có phải người làm bậy chẳng khác gì người làm đúng và người làm đúng đời này chính là người làm sai đời trước phải vậy không??? Vì nếu không thì làm gì họ đến đòi bạn được??? Nếu được thì sao người khác không bị đòi mà bạn lại bị, phải vậy không?? Có nhà bank nào bạn không vay nợ họ mà đòi bạn được 0? Đầu gấu đầy đường mà sao họ 0 đến đòi những người 0 thiếu họ???

Nếu giờ đây các bạn hiểu được ĐÚNG LÀ SAI, SAI LÀ ĐÚNG thì các bạn có thể đọc Bát Nhã Tâm Kinh hiểu rồi đó!!! Vì hễ hiểu được một việc rõ ràng chân thật, thì với chân lý đó triệu cái giống vậy cũng đồng một nguyên lý và hiểu tuốt tuồn tuột thôi!

Đọc đến đây rồi có còn bạn nào muốn nói về Đúng Sai nữa không???

? AN TÂM THEO BÁT NHÃ TRÍ

Tu Phật là Tu Tâm – Tâm An là nhờ Bát Nhã Trí chứ 0 phải vì tu hành đặc biệt gì cả!!!

Bởi vậy Bát Nhã Tâm Kinh mới nói: “Bát Nhã Trí là diệu Pháp Trí Độ!!!…

… Khi một vị bồ tát, nương Diệu Pháp Trí Độ Bát Nhã Ba La Mật thì Tâm không quái ngại, vì Tâm không chướng ngại nên không có sợ hãi, xa lìa mọi mộng tưởng, xa lìa mọi điên đảo, đạt niệt bàn (an lạc) tuyệt đối. Chư Phật trong ba đời (quá khứ, hiện tại, vị lai), y Bát Nhã Trí nên đắc Vô Thượng Giác… ”

Thế mới biết khi tâm bạn an thì trí huệ sinh, chứ không có Pháp nào khiến hay giúp bạn ngộ được Phật Tánh hay thành Phật được cả. Hiểu ra thì các bạn thấy thành Phật là chuyện của mình, ngay đời này, gần trong gang tấc. Còn luống qua, thì xa vạn dặm trôi lăn muôn ngàn kiếp trong bể khổ trầm luân vậy!!!