Nói Thầm hay Nói Chuyện Tâm Thức

Một Phương Thức Rải Tâm Từ Bi. Áp dụng cho mọi hoàn cảnh, mọi loại người (nhất là những người mình mắc nợ họ từ nhiều đời, nhiều kiếp). Tuyệt đối phải chí thành, chấp nhận lỗi  lầm, không oán trách họ vì lỗi của mình mà.

Những ai bệnh tật hay bị nhiều chướng ngại hoặc oan gia trái chủ làm  khổ mình thì hãy tập mỗi tối khi lên giường trước khi ngủ nói cho đến khi ngủ. Mỗi buổi sáng nằm niệm Phật Dược Sư nói 3 lần trước khi xuống  giường. Hoặc sau mỗi khi trì Chú tụng kinh nói 3 lần đều tốt:

“Nguyện cho thế giới được sớm hòa bình, tất cả chúng sinh đều được an lạc, không có loài nào vô tình hay cố ý não hại hay sát hại loài nào. Tất cả đều sống trong sự hòa hợp an vui hạnh phúc giúp đỡ đùm bọc lẫn nhau. Nếu từ vô lượng kiếp đến nay tôi đã vô tình hay cố ý não hại hoặc sát hại loài nào thì xin quý vị hoan hỉ tha thứ, bỏ qua cho và cùng tôi tu hành tinh tấn cho đến khi đạt giải thoát.

Nguyện cho các oan gia trái chủ, các oan hồn uổng tử, các bệnh tật và các loại vi trung cùng các chúng sinh đang sống trên người của tôi hãy cùng tôi kết thành thiện tri thức đời đời kiếp kiếp giáo hóa, giúp đỡ nhau tu học cho đến khi thành Phật Đạo”!!! (3 lần)

Các bạn cứ chí thành nói như thế  với mọi loài, các bệnh tật và các chúng sinh trên hay trong cơ thể của  bạn một thời gian thì bạn sẽ thấy rõ là bạn có khả năng điều khiển cơn đau hay bệnh nhức đầu đau bụng không chịu nổi, mà bạn bảo nó dừng nó lại  dừng ngay lập tức.

Thầy Hoàng Quý Sơn