Lục Tự Tăng Thọ Đại Minh Đà La Ni

Khi người thân chúng ta bị bệnh, chúng ta không thể đau đớn thay họ, thì chúng ta vẫn còn có thể giúp họ bằng nhiều cách khác nhau nữa. Và bài Thần Chú này là một trong số đó. Ai có duyên đọc, mong đừng bỏ qua.

1. Công dụng

Nếu ai mỗi ngày trì chú này 108 lần suốt đời, thì trọn đời sẽ được an vui, không bị những bệnh tật hay tai họa nói trên. Người thông minh thì mỗi ngày bỏ ra 20-30 phút để được an vui thật là thời gian đáng được đầu tư.

Người chí thành trì tụng chú này thì tự mình dứt trừ bệnh khổ mà tất cả người trong nhà cũng được bệnh tật tiêu trừ, đêm dài an ổn, xa lìa các khổ.

Nếu con cái hay ai bị đau bệnh nặng thường xuyên thì dùng tay trái bắt ấn cát tường trì Chú này 108 lần vào chỉ ngũ sắc cho đeo thì sẽ có Kim Cang Hộ Pháp, Dược Xoa Chủ đập đầu các ma quỷ vọng lượng, ma oan….

Và các Bồ Tát đến ủng hộ cho được an vui.

2. Trì chú: Mỗi ngày chí thành trì tụng 108 lần vào một giờ cố định.

3. Nghi thức trì chú

3.1. Tịnh Pháp giới và tịnh tam nghiệp

– Tịnh Pháp giới Chân ngôn: Úm lam xóa ha. (3 lần)

– Tịnh Tam nghiệp Chân ngôn: Úm ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật đồ hám. (3 lần)

3.2. Nguyện hương

Nguyện đem lòng thành kính

Gửi theo đám mây hương

Phảng phất khắp mười phương

Cúng dường ngôi Tam Bảo.

Thề trọn đời giữ Đạo

Theo Tự tánh làm lành

Cùng Pháp giới Chúng sinh

Đồng tròn thành Phật Đạo.

Nếu không trì tụng trước bàn thờ, không đốt nhang thì có thể miễn phần này. Đọc phần dưới đây:

Nguyện Hương:

Hương Giới, Hương Huệ và Định Hương

Giải thoát, giải thoát Thấy Biết Hương

Nam mô sáng trong mây đài Thấy Pháp Giới

Cúng dường Vô Thượng Phật mười phương.

3.3. Trì chú Lục Tự Tăng Thọ Đại Minh Đà Ra Ni

Thần Chú này hằng hà sa số Chư Phật, và có cả Đức Chúa Trời, cùng Đa Văn Thiên Vương, Trì Quốc Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương, và Quảng Mục Thiên Vương đã từng nói:

“Nan Ðể Lê Nan Ðể Lê Nan Ðổ Lị Lô Ma Lị Bán Noa Lị Câu Quan Trí Ma Ðộ Ma Ðế Ta Phạ Hạ”.

Mỗi ngày chí thành trì tụng 108 lần sau đó xưng niệm như vầy:

Nam Mô Đại Minh Chương Cú, con xin một lòng chí thành xưng niệm, đương nguyện ủng hộ cho đệ tử … (Tên Họ và Pháp Danh nếu có)… (bệnh tật gì hoặc điều gì khổ ải hãy nói ra) khiến được giải thoát. (3 lần)

4. Ý nghĩa

Phát nguyện như vậy rồi các thứ bệnh nạn ấy liền được tiêu trừ vì Phật đại oai đức liền sai tất cả Nhật, Nguyệt, Tinh Tú, La Hán Thánh Hiền phải đến ủng hộ, dứt trừ tai hoạ, khiến được an vui.

Nếu người và vật bị các bệnh đau nhức, đau đầu, đau cổ, đau mắt, tai mũi, răng nướu lưỡi đau, môi miệng má đau, ngực hông vai đau, tim đau, bụng đau, lưng đau, háng đau, khắp thân đau nhức. Dịch tả kiết lỵ, bệnh trĩ nhọt rò, phòng bệnh vàng da, đàm suyễn khó thở, các bệnh nặng dữ. 

Như trước xưng niệm Ðại Minh Chương Cú, Phật đại oai đức liền sai tất cả Nhật, Nguyệt, Tinh Tú, La Hán Thánh Hiền, phát lời chân thật, cho đệ tử tên … nên phải ủng hộ, dứt trừ tai hoạ, khiến được an vui. Nơi có đạo kiếm và các thuốc độc, cọp, beo, sư tử, bọ cạp, rắn rết, các cầm thú dữ, đều chẳng dám hại; bệnh rét chẳng bị, chẳng trúng thiên thời, cho đến tất cả quỷ tướng, vọng lượng đều phải xa lìa, chẳng dám gây hoạn.

Nếu ai bị loài quỷ mị, ám hại quanh năm không rời, lấy chỉ ngũ sắc (năm màu: xanh, đỏ, trắng, vàng, tím … nếu không có sẵn thì tự mình mua năm màu rời rồi tự đánh thành con rít, bện lại với nhau), trì 108 lần Thần Chú vào chỉ ấy, rồi đeo vào tay người bệnh thì Kim Cang Thủ, Ðại Dược Xoa Chủ dùng sức phẫn nộ, đập đầu quỷ mị, khiến bể bảy phần. Lại còn sai khiến Ðại Trí Xá Lợi Phất, Ðại Thần Thông Mục Kiền Liên, Trì Giới La Hầu La và ông A Nan Ðà đều đến ủng hộ, khiến được an vui.

Nguyện cầu cho tất cả ai đọc được bài này sẽ được nhiều lợi ích và một thời đồng trọn thành Phật Đạo!