12 ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ

Nguyện thứ nhất: Ta nguyện đời sau, khi chứng được Đạo Chánh Đẳng Chánh Giác, thân Ta có hào quang sáng suốt, rực rỡ chiếu khắp vô lượng, vô số, vô biên thế giới, khiến cho tất cả chúng hữu tình đều có đủ ba mươi hai tướng đại trượng phu, cùng tám chục món tùy hình trang nghiêm như thân của Ta vậy.

Nguyện thứ hai: Ta nguyện đời sau, khi chứng được Đạo Bồ Đề, thân Ta như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng suốt tinh sạch hoàn toàn, không có chút nhơ bẩn, ánh quang minh chói lọi khắp nơi, công đức cao vời vợi và an trú giữa từng lưới dệt bằng tia sáng tỏ hơn vầng nhật nguyệt. Chúng sanh trong cõi u minh đều nhờ ánh sáng ấy mà tâm trí được mở mang và tùy ý muốn đi đến chỗ nào để làm các sự nghiệp gì cũng đều được cả.

Nguyện thứ ba: Ta nguyện đời sau, khi chứng được Đạo Bồ Đề, dùng trí huệ phương tiện vô lượng, vô biên độ cho chúng hữu tình, khiến ai nấy đều có đủ các vật dụng, chớ không cho ai phải chịu sự thiếu thốn.

Nguyện thứ tư: Ta nguyện đời sau, khi chứng được Đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình tu theo tà đạo, thì Ta khiến họ quay về an trụ trong Đạo Bồ Đề, hoặc có những người tu hành theo Hạnh Thanh Văn, Độc Giác, thì Ta cũng lấy phép Đại Thừa mà dạy bảo cho họ.

Nguyện thứ năm: Ta nguyện đời sau, khi chứng được Đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nhiều vô lượng, vô biên ở trong Giáo Pháp của Ta mà tu hành theo Hạnh thanh tịnh, thì Ta khiến cho tất cả đều giữ được giới Pháp hoàn toàn đầy đủ cả tam tụ tịnh giới. Giả sử có người nào bị tội hủy phạm giới Pháp mà khi đã nghe được danh hiệu Ta thì trở lại được thanh tịnh khỏi sa vào đường ác.

Nguyện thứ sáu: Ta nguyện đời sau, khi chứng được Đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nào thân hình hèn hạ, các căn không đủ, xấu xa, khờ khạo, tai điếc, mắt đui, nói năng ngọng liệu, tay chân tật nguyền, lát hủi, điên cuồng, chịu tất cả những bệnh khổ ấy, mà khi đã nghe danh hiệu Ta thì liền được thân hình đoan chánh, tâm tánh khôn ngoan, các căn đầy đủ, không còn những bệnh khổ ấy nữa.

Nguyện thứ bảy: Ta nguyện đời sau, khi chứng được Đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nào bị những chứng bệnh hiểm nghèo, không ai cứu chữa, không ai để nương nhờ, không gặp thầy, không gặp thuốc, không bà con, không nhà cửa, chịu nhiều nỗi nghèo hèn khốn khổ mà hễ danh hiệu Ta đã nghe lọt vào tai một lần, thì tất cả bệnh hoạn khổ não đều tiêu trừ, thân tâm an lạc, gia quyến sum vầy, của cải sung túc, cho đến chứng được Đạo Quả Vô Thượng Bồ Đề.

Nguyện thứ tám: Ta nguyện đời sau, khi chứng được Đạo Bồ Đề, nếu có những phụ nữ nào bị trăm điều hèn hạ khổ sở của thân gái làm cho buồn rầu, bực tức, sanh tâm nhàm chán, muốn bỏ thân ấy, mà hễ nghe danh hiệu Ta rồi thì tất cả đều được chuyển thân gái thành thân trai, có đủ hình tướng trượng phu, cho đến Chứng được Đạo Quả Vô Thượng Bồ Đề.

Nguyện thứ chín: Ta nguyện đời sau, khi chứng được Đạo Bồ Đề thì khiến cho những chúng hữu tình ra khỏi vòng lưới ma nghiệp, được giải thoát tất cả sự ràng buộc của ngoại đạo. Nếu có những kẻ sa vào rừng ác kiến, Ta nhiếp dẫn họ trở về với chánh kiến và dần dần khiến họ tu tập theo các Hạnh Bồ Tát, đặng mau Chứng Đạo Chánh Đẳng Bồ Đề.

Nguyện thứ mười: Ta nguyện đời sau, khi chứng được Đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nào mà pháp luật nhà Vua gia tội phải bị xiềng xích, đánh đập, hoặc bị giam giữ trong chốn lao tù, hoặc bị chém giết, hoặc bị nhiều tai nạn nhục nhã, thân tâm chịu những nỗi khổ, buồn rầu, bứt rức, hễ nghe đến danh hiệu Ta, thì nhờ sức oai thần phước đức của Ta đều được giải thoát tất cả những nỗi ưu khổ ấy.

Nguyện thứ mười một: Ta nguyện đời sau, khi chứng được Đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nào bị sự đói khát hoành hành, đến nỗi vì tìm miếng ăn phải tạo các nghiệp dữ, mà hễ nghe danh hiệu Ta rồi chuyên niệm thọ trì, thì trước hết Ta dùng các món ăn uống ngon lạ, ban bố cho thân họ được no đủ và sau Ta mới đem Pháp vị nhiệm màu kiến lập cho họ cái cảnh giới an lạc hoàn toàn.

Nguyện thứ mười hai: Ta nguyện đời sau, khi chứng được Đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nào nghèo đến nỗi không có áo che thân bị muỗi mòng cắn đốt, nóng lạnh dãi dầu, ngày đêm khổ bức, hễ nghe đến danh hiệu ta mà chuyên niệm thọ trì, thì Ta khiến cho được như ý muốn, nào các thứ y phục tốt đẹp, nào tất cả các bảo vật trang nghiêm, nào tràng hoa, phấn sáp bát ngát mùi thơm và trống nhạc, cùng những điệu ca múa, tùy tâm muốn thưởng thức món nào cũng được thỏa mãn cả.